Header
 
Grønn Jobb blogg
 
 
Tips og hjelp innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse.
Alle innlegg
Publisert 02.04.2020

Corona-relatert 

Utbruddet av Coronaviruset har ført til strenge tiltak, påvirker økonomien og får konsekvenser for bedriftene. For noen bedrifter betyr dette at de er nødt til å permittere arbeidstakere. I denne artikkelen forteller vi deg noen av tingene du bør vite om permittering.

Skrevet 25.03.2020

Erik - GJ


Rebecca 2 - Sirkel - 500px - Svarthvitt

Skrevet av  HR-sjef Rebecca Skauge og HR-rådgiver Erik Swanberg

Hva er permittering?

Permittering vil si at en eller flere ansatte midlertidig, helt eller delvis, blir løst fra arbeidsplikten – på bakgrunn av bedriftens beslutning om å redusere eller stanse drift.

Det skal være saklig grunn til permitteringen og dette er noe bedriften må vurdere.

> Du kan lese om permitteringer i forbindelse med Coronavirus på temasiden vår her

 

Tenk alternativer før permittering

Er det andre oppgaver som kan gjøres i en periode mens det er mindre oppdrag/arbeid? For eksempel rydding eller vedlikehold?

Kan noe av driften gjennomføres i andre formater?

 

Tariffbundne bedrifter

Tariffbundne bedrifter plikter å konferere med de tillitsvalgte før permittering skjer. Det skal lages protokoll fra konferansen. Protokollen skal inneholde når møtet ble holdt, hvem som var til stede og hva som ble drøftet.

Du kan laste ned mal for varsel om permittering hvor denne protokollen også følger med.

Tema for drøftelsene er tidspunkt for iverksettelse, utvelgelseskriterier som ansiennitet, kompetanse og anvendelighet osv.  Bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale bør følge reglene så langt disse passer.

Spørsmål om permittering kan for eksempel drøftes med verneombudet i bedriften eller arbeidsgiveren kan drøfte med den enkelte ansatte før varsel om permittering sendes ut.

Varsel om permittering - corona bilde

Informasjon til arbeidsgiver

Skal skje på saklig grunnlag

Utvelgelsen av hvem som skal permitteres må være saklig og bygges på et forsvarlig skjønn. Det bør tas hensyn hvordan en permittering kan påvirke den ansattes sosiale og økonomiske hensyn. Det er situasjonen på tidspunktet for permitteringen som vil være avgjørende.

Permittere 10 ansatte eller mer

Dersom du som arbeidsgiver skal permittere 10 ansatte eller mer, er du pliktig å melde dette i henhold til arbeidsmarkedsloven §8 og arbeidsmiljøloven §15-2 og melde dette til NAV.

Lærlinger kan i utgangspunktet ikke permitteres

Lærlinger kan som utgangspunkt ikke permitteres. Dette skyldes den særlige opplæringsplikten bedriften har overfor lærlinger, så det er anbefalt at dette i forkant meldes fylkeskommunen. Det er derimot noe uavklart hvordan dette skal praktiseres i denne spesielle situasjonen. 

6 uker eller mindre

Når permitteringen varer 6 uker eller mindre, utbetaler som hovedregel ikke NAV dagpenger under permittering fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag. Dette går frem av dagpengeforskriften § 6-3. Arbeidsgiver har mulighet til å søke om dispensasjon i forbindelse med høytider.

Husk å ta kontakt med økonomiansvarlig/regnskapsfører slik at de får meldt permitteringen(e) til Skatteetaten.

Ansatte som er permittert må søke om dagpenger gjennom NAV.

 

Karensdager er opphevet

Medarbeidere kan komme inn og jobbe i permitteringsperioden hvis det kommer en liten jobb, og gå rett tilbake til dagpenger i motsetning til tidligere hvor du fikk karantene på 3 dager uten stønad fra NAV.

 

Spørsmål og svar rundt permitteringer

Her finner du noen spørsmål og svar rundt permitteringer.

 

Kan man permittere ansatte på bakgrunn av egen bedrifts vurdering eller må permitteringen underbygges på noen måte?

Det er bedriftens vurdering og arbeidsgivers styringsrett som ligger til grunn for permitteringene. Disse kommer jo på bakgrunn av Covid-19 og pandemien som har kommet hit. Det har konsekvenser for økonomien vår, arbeidsmarkedet og tjenesteytingen i sin helhet. Derfor er det arbeidsgiver og arbeidsgiver alene som kan ta den vurderingen.

Det er tre kriterier som må være oppfylt for at permitteringer skal være gyldig:

  1. Mangel på arbeid eller andre forhold som du som arbeidsgiver ikke kan påvirke
  2. Arbeidsgiver har gjort alt som kan forventes for å unngå permitteringen
  3. Situasjonen som medførte permitteringen er av midlertidig karakter

Viruset er helt klart en årsak arbeidsgiver ikke kan forventes å ha  forutsett eller forberedt seg på og vil derfor være en gyldig årsak til permittering så lenge de andre vilkårene er oppfylt.

Mer informasjon om dette finner du på NAV sine sider: https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/permittering-og-omstilling/permittering-og-oppsigelse

 

Kan jeg som arbeidsgiver utvide eller innskrenke permitteringen?

I korte trekk, ja.

Innskrenking i tid: Arbeidsgiver kan innskrenke permitteringstiden dersom behov for arbeidskraft melder seg på nytt og arbeidstaker er pliktig til å møte på jobb igjen i løpet av 1-2 dager. 

Reduksjon i prosent: Man kan også innskrenke permitteringsgraden i prosent, men husk at arbeidstaker må permitteres i minimum 40% for å få rett til dagpenger. Det er også et krav at arbeidstakeren varsles i slike tilfeller.

Utvidelse: Permitteringen kan utvides i inntil 30 uker eller 18 måneder før sedvane er at oppsigelse vurderes. Hvis permitteringen er koronarelatert anbefaler vi at det ikke dateres med sluttdato på varselet for forlengelse men at permitteringslengden settes til "inntil videre".

NB! Dersom partene er bundet av tariff, eller hovedavtale kan det være egne bestemmelser om lengden på permittering. For eksempel sier hovedavtalen mellom NHO og LO at permitteringsperioden ikke kan overstige 6 måneder.

Les mer om dette på arbeidstilsynets hjemmesiderhttps://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/permittering/ 

 

metallarbeider

Kan arbeidsgiver si opp ansatt i permitteringsperioden?

Arbeidsgiver kommer kanskje i løpet av permitteringsperioden til at situasjonen er mer langvarig og at oppsigelser må benyttes. Dette kan inntreffe når grunnlaget for permitteringen foreligger i mer enn 30 uker i løpet av de siste 18 månedene og lønnsplikten til arbeidsgiver inntrer på nytt. Da faller altså dagpengene bort og lønnsplikten faller igjen tilbake på arbeidsgiver.

Dette utløser ofte grunnlag for oppsigelse som naturlig konsekvens. Dersom arbeidsgiver ikke kan nyttiggjøre seg den ansattes arbeid, må arbeidsgiver likevel betale arbeidstaker lønn i oppsigelsestiden. Den ansatte har også i denne tiden både rett og plikt til å gjenoppta arbeidet.

 

Kan arbeidstaker si opp i permitteringsperioden?

Arbeidstaker har full rett til å si opp sin stilling under permitteringsperioden. Den ansatte har da mulighet til å benyttes seg av en 14 dagers oppsigelsestid, selv om noe annet skulle være oppført i arbeidsavtale.

Når det gjelder lønn i oppsigelsestiden under en permittering, der arbeidstaker selv har sagt opp, så er det etablert en praksis at vedkommende får dagpenger og ikke lønn etter arbeidsavtale

 

Kan jeg permittere ansatte i prøvetiden?

Det er anledning til å gi ansatte prøvetid på inntil 6 måneder, og prøvetiden kan forlenges ved fravær dersom arbeidstaker er skriftlig orientert om dette, jf. arbeidsmiljøloven §16-6.

Dette bør dermed være et punkt i standard arbeidsavtale der denne muligheten er nedfelt. Et praktisk råd til bedrifter som permitterer ansatte i prøvetid vil være å varsle vedkommende om at prøvetiden vil bli forlenget tilsvarende. 

 

Det har dukket opp mer arbeid i virksomheten og jeg trenger som arbeidsgiver å avslutte permitteringen på noen av de permitterte. Hva kan jeg som arbeidsgiver gjøre dersom den ansatte har fått annet midlertidig arbeid? 

Arbeidstaker er i utgangspunktet forpliktet til å møte på jobb, første ordinære arbeidsdag etter at sluttdatoen på permitteringsvarselet har utgått. Dersom utløpsdato er satt til «inntil videre» eller lignende uklar formulering må den ansatte varsles på nytt om sluttdato for permitteringen. Arbeidstakeren har deretter 1 til 2 arbeidsdager på seg til å komme tilbake fra sluttdatoen er satt. Dette blir regulert av alminnelig påbudsregel fra avtaleretten og er hjemlet i avtaleloven §2. Vi anbefaler også at dette varselet gjøres skriftlig for dokumentasjonens skyld.  Dersom denne ikke møter fordi den har fått ny arbeidsgiver kan du gå til oppsigelse på det grunnlaget, eller oppfordre den ansatte til å si opp selv. 

 

Anbefalinger fra NAV 

Skal du som arbeidsgiver nå permittere, finner du mer informasjon her. NAV anbefaler deg også som arbeidsgiver å informere den permitterte om at han eller hun må registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger

Det er i tillegg viktig å være kjent med følgende nettside: Permitteringer som følge av koronaviruset.

 

 

 

Fått med deg denne?

Hvilke grep kan arbeidsgiver gjøre i forbindelse med coronaviruset?

Publisert 02.04.2020

Relaterte innlegg

Slik får du på plass bedriftens internkontroll [Video]

I det systematiske HMS-arbeidet har du som leder ansvar for bedriftens internkontroll. I internkontrollen er det åtte punkter du må ha på plass. I dette videoinnlegget gir vi deg oppskriften på hva som må være med i internkontrollen – punkt for punkt.

Internkontroll: Dette bør leder kunne om HMS-arbeid

Når du er ny som leder, eller skal sette deg inn i HMS-arbeid for første gang, er det mange nye oppgaver å ta fatt på. Internkontroll er en av dem.

Spørsmål og svar om sykefraværsoppfølging: Dette bør leder vite

Vi får stadig inn spørsmål rundt sykefraværsoppfølging fra ledere. Når skal man følge opp? Kan ansatt nekte å delta i dialogmøte eller oppfølgingen? Hvilke krav stilles til oppfølgingsplanen? Få svarene på dette og mer her! 


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mail ikon.svg
Send oss en mail

post@gronnjobb.no

Telefon ikon.svg
Ring oss

+47 69 79 11 30