HMS

Hva er ditt ansvar i arbeidet med HMS?

4 min lesetid
13.04.18 12:54

Som leder har du et overordnet HMS-ansvar og er totalansvarlig for helse-miljø- og sikkerhetsarbeidet i bedriften. Det vil si at det er ditt ansvar å legge en plan for hvordan HMS-arbeidet i din bedrift skal gjennomføres i samsvar med gjeldende regelverk. 

I en leders hverdag kan HMS-ansvaret føles som en byrde. Det handler ofte om at arbeidsdagene er hektiske og HMS-arbeidet blir begrenset til å tilfredsstille lovverket, kun for å unngå bøter ved eventuelle tilsyn. Det behøver ikke å være slik – det kan faktisk være god butikk å jobbe systematisk med arbeidsmiljøet.  

 

Last ned gratis: HMS-guiden for leder


Ditt ansvar avhenger av hvilken rolle du har i bedriften. Derfor har vi delt inn i de ulike partene som er sentrale i HMS-arbeidet, og litt om hva det innebærer. Dette skal partene gjøre:

 

Arbeidsgivers HMS-ansvar:Arbeidsgiver ikon.

La oss ta lovverket først. Tydelig rollefordeling er avgjørende for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) på en arbeidsplass. Ikke bare gjør det arbeidet enklere (og bedre), men det er også lovpålagt å dokumentere ansvarsfordeling og organiseringen i HMS-arbeidet.  
 
Selv om du har hovedansvaret for HMS-arbeidet i bedriften, kan du i det daglige arbeidet delegere HMS-relaterte oppgaver og ansvar. Men husk at du aldri kan delegere bort hovedansvaret – lederen må alltid påse at arbeidet med HMS fungerer slik det er tenkt. For å oppnå det må du blant annet ha opplæring og kunnskap om kravene til virksomheten, sørge for effektiv internkontroll og samarbeide med medarbeiderne dine. 


Arbeidsgiver har styringsrett. Arbeidsgiver er dermed hovedansvarlig for arbeidsmiljøet, og må trekke arbeidstakerne med i prosessen for å kunne ivareta sitt ansvar.

- Arbeidstilsynet 

Arbeidstaker ikon.

Arbeidstakers HMS-ansvar:

Arbeidstakers ansvar i HMS-arbeidet kan fort bli oversett. Som arbeidstaker har du ansvar for å bidra og medvirke i bedriftens HMS-innsats. Det kan være en god grunn til oppsigelse hvis du for eksempel ikke bruker det verneutstyret som er pålagt. Du har plikt til å si til arbeidsgiver og verneombud om farefulle forhold på jobben, samt andre faktorer som diskriminering eller trakassering på arbeidsplassen.

 

Verneombud ikon.

Verneombudets HMS-ansvar:

Du som er verneombud er en sentral og viktig medspiller i HMS-arbeidet både for ansatte og ledelsen. Verneombudet skal først og fremst ivareta arbeidstakernes interesser i forhold til arbeidsmiljøet. Merk at du ikke skal gjøre all jobben knyttet til arbeidsmiljøet bare fordi du er verneombud. Som verneombud har du krav på opplæring til din rolle. Denne opplæringen er en 40-timers opplæring. Du kan også avtale kortere eller lenger opplæringstid.

 

Les også: HMS: Helse, miljø og sikkerhet – enkelt forklart.

 

Tillitsvalgt ikon.

Har tillitsvalgte et HMS-ansvar?

Den tillitsvalgte har ikke et direkte ansvar HMS-arbeidet, men er likevel en viktig del av arbeidsmiljøet. De kommer inn fra et fagforeningsperspektiv og fungerer som et bindeledd mellom ansatte og ledelse. Tillitsvalgte representerer og bistår sine medlemmer i saker som angår generelle arbeidsvilkår.

De kobles på ved lønnsforhandlinger, konflikter og lignende. Mens krav om verneombud er lovpålagt i arbeidsmiljøloven, er det ikke direkte lovpålagt å ha tillitsvalgt. Likevel nevnes det flere steder at ansatte skal være representert gjennom tillitsvalgt.

 

Arbeidsmiljøutvalgt ikon.Arbeidsmiljøutvalg/AMU- en del av det lovfestede HMS-ansvaret

Har bedriften flere enn 50 ansatte er det obligatorisk med arbeidsmiljøutvalg (AMU). Har bedriften mellom 20 og 50 ansatte skal AMU opprettes hvis en av partene krever det. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal ha like mange representanter i utvalget. Lederrollen i utvalget velges for ett år av gangen, og skal plukkes fra arbeidsgivers og arbeidstakers side annenhver gang. AMU jobber for et forsvarlig og godt arbeidsmiljø. Det innebærer blant annet å behandle spørsmål og planer knyttet til arbeidsmiljøet. AMU skal også utarbeide en årsrapport om arbeidet.

 

Bedriftshelsetjeneste ikon.

Bedriftshelsetjenestens ansvar i HMS-arbeidet

Rollen til bedriftshelsetjenesten er å være en rådgiver i det forebyggende HMS-arbeidet. Bedriftshelsetjenesten skal bistå og komme med forslag til forbedringer, men det er arbeidsgivers ansvar å be om råd.

 

 

Last gjerne ned HMS-guiden for leder hvor vi gir deg innføring i HMS-arbeidet, med praktiske tips og gode eksempler:LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

 

Kilder: https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/

 

 

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev