HMS

Hva er ditt ansvar i arbeidet med HMS? (roller i HMS-arbeidet)

5 min lesetid
14.02.24 14:02

Som leder har du et overordnet HMS-ansvar (helse, miljø og sikkerhet) i bedriften. Det vil si at det er ditt ansvar å legge en plan for hvordan HMS-arbeidet i din bedrift skal gjennomføres i samsvar med gjeldende regelverk. Her kan du lese mer om hva som er ditt ansvar i HMS-arbeidet, og hva som ligger i roller i HMS-arbeidet.

hms-arbeidet-slikgardufrem-header-RGB-02

Få gode, praktiske tips og råd til å løse HMS-jobben som leder ved å laste ned HMS-guiden for leder. I den får du masse nyttig informasjon som hjelper deg i gang, eller sper på gammel kunnskap.

 

Nøkkelpunkter

check-2Leder har overordnet HMS-ansvar
check-2Ansatte har plikt til å bidra i HMS-arbeidet
check-2Bedriftshelsetjenesten er en rådgiver i det forebyggende HMS-arbeidet
 

 

Innhold

 

Roller i HMS-arbeidet – enkelt forklart

Ditt ansvar avhenger av hvilken HMS-rolle du har i bedriften. Derfor har vi delt inn i de ulike partene som er sentrale i HMS-arbeidet, og litt om hva det innebærer. Dette skal partene gjøre:

 

Arbeidsgivers HMS-ansvarArbeidsgiver ikon.

La oss ta lovverket først. Det er viktig at du som leder kjenner til de viktigste HMS-regelverkene for din bedrift. Tydelig rollefordeling er avgjørende for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) på en arbeidsplass. Ikke bare gjør det arbeidet enklere (og bedre), men det er også lovpålagt å dokumentere ansvarsfordeling og organiseringen i HMS-arbeidet.  
 
Selv om du har hovedansvaret for HMS-arbeidet i bedriften, kan du i det daglige arbeidet delegere HMS-relaterte oppgaver og ansvar. Men husk at du aldri kan delegere bort hovedansvaret – lederen må alltid påse at arbeidet med HMS fungerer slik det er tenkt. For å oppnå det må du blant annet ha opplæring og kunnskap om kravene til virksomheten, sørge for effektiv internkontroll og samarbeide med medarbeiderne dine. 


Arbeidsgiver har styringsrett. Arbeidsgiver er dermed hovedansvarlig for arbeidsmiljøet, og må trekke arbeidstakerne med i prosessen for å kunne ivareta sitt ansvar.

- Arbeidstilsynet 

 

Arbeidstaker ikon.

Arbeidstakers HMS-ansvar

Arbeidstakers ansvar i HMS-arbeidet kan fort bli oversett. Som arbeidstaker har du ansvar for å bidra og medvirke i bedriftens HMS-innsats. Det kan være en god grunn til oppsigelse hvis du for eksempel ikke bruker det verneutstyret som er pålagt. Du har plikt til å si til arbeidsgiver og verneombud om farefulle forhold på jobben, samt andre faktorer som diskriminering eller trakassering på arbeidsplassen.

 

Verneombud ikon.

Verneombudets HMS-ansvar

Du som er verneombud er en sentral og viktig medspiller i HMS-arbeidet både for ansatte og ledelsen. Verneombudet skal først og fremst ivareta arbeidstakernes interesser i forhold til arbeidsmiljøet. Merk at du ikke skal gjøre all jobben knyttet til arbeidsmiljøet bare fordi du er verneombud. Som verneombud har du krav på opplæring til din rolle. Denne opplæringen er en 40-timers opplæring. Du kan også avtale kortere eller lenger opplæringstid.

Fra 2024 ble det endring i kravene om verneombud, sjekk om dere nå er påvirket dersom dere er en mindre bedrift.

 

Les også: HMS: Helse, miljø og sikkerhet – enkelt forklart.

 

Tillitsvalgt ikon.

Har tillitsvalgte et HMS-ansvar?

Den tillitsvalgte har ikke et direkte ansvar HMS-arbeidet, men er likevel en viktig del av arbeidsmiljøet. De kommer inn fra et fagforeningsperspektiv og fungerer som et bindeledd mellom ansatte og ledelse. Tillitsvalgte representerer og bistår sine medlemmer i saker som angår generelle arbeidsvilkår.

De kobles på ved lønnsforhandlinger, konflikter og lignende. Mens krav om verneombud er lovpålagt i arbeidsmiljøloven, er det ikke direkte lovpålagt å ha tillitsvalgt.

Likevel nevnes det flere steder at ansatte skal være representert gjennom tillitsvalgt.

 

 

Arbeidsmiljøutvalgt ikon.Arbeidsmiljøutvalg/AMU | Ansvar i HMS-arbeidet

I 2024 kom det nye regler for AMU som påvirker mindre bedrifter. Har bedriften 30+ ansatte er det obligatorisk med arbeidsmiljøutvalg (AMU). Har bedriften mellom 10 og 30 ansatte skal AMU opprettes hvis en av partene krever det. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal ha like mange representanter i utvalget. Lederrollen i utvalget velges for ett år av gangen, og skal plukkes fra arbeidsgivers og arbeidstakers side annenhver gang. AMU jobber for et forsvarlig og godt arbeidsmiljø. Det innebærer blant annet å behandle spørsmål og planer knyttet til arbeidsmiljøet. AMU skal også utarbeide en årsrapport om arbeidet.

 

Bedriftshelsetjeneste ikon.

Bedriftshelsetjenestens ansvar i HMS-arbeidet

Rollen til bedriftshelsetjenesten er å være en rådgiver i det forebyggende HMS-arbeidet. Bedriftshelsetjenesten skal bistå og komme med forslag til forbedringer, men det er arbeidsgivers ansvar å be om råd.

 

 

Konklusjon

Der har du det. En kort og grei innføring i ditt ansvar i HMS-arbeidet og hva de ulike rollene skal ta for seg.

Det er viktig at dere har en tydelig ansvarsfordeling og oversikt over hvilke oppgaver som ligger hos hvem. Husk at det overordnede ansvaret ligger hos leder, men underoppgaver kan delegeres. 

 

 

Last ned HMS-guiden for leder hvor vi gir deg innføring i HMS-arbeidet, med praktiske tips og gode eksempler:

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

 

 

Kilder:
https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev