Logg inn
 
 
 Tips, oppdateringer og nyheter om alt innen HMS og ledelse.
Alle innlegg

29 dødsfall i forbindelse med arbeidet i 2018

Ifølge tall fra Arbeidstilsynet var det 29 mennesker som omkom i det landbaserte arbeidslivet i 2018.

 

Antall arbeidsskadedødsfall i 2016 og 2017 var henholdsvis 25 og 27. Selv om det i år er en liten oppgang i antall arbeidsskadedødsfall viser ser man tendenser til stabilisering på et lavere nivå enn forrige tiårsperiode. Da var snittet 41 dødsfall i året. 2016 var også et historisk lavt nivå for arbeidsskadedødsfall.

 

År Antall arbeidsskadedødsfall
2014 44
2015 33
2016 25
2017 27
2018 29

 

Næringene med flest arbeidsskadedødsfall

Når det kommer til arbeidsskadedødsfall har det historisk sett vært noen næringer som skiller seg ut med høyere risiko og flere hendelser. 

Disse er bygg og anlegg, industri, transport og lagring, jordbruk, skogbruk og fiske.

 

Næring Antall arbeidsskadedødsfall
Industri 6
Transport og lagring 5
Jordbruk, skogbruk og fiske 5
Bygg og anlegg 4

 

I 2018 er det industrien som har flest registrerte dødsfall. Industrien hadde seks dødsfall i året som gikk. 

Næringen har generelt mange registrerte skader og ulykker, ifølge Arbeidstilsynet. Disse stammer hovedsakelig fra bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr.industriområde-med-farlige-kjemikalier-og-gasser

Direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, uttaler følgende på Arbeidstilsynets sider:

– Årsak til ulykker i industrien er typisk at maskiner eller utstyr mangler vern, eller at strømmen ikke er koblet ut ved vedlikehold. Industrien er en av næringene der Arbeidstilsynet vil sette inn mest ressurser i 2019, og vi bruker både meldte tilsyn og uvarslede tilsynsaksjoner

De siste årene har det vært flest dødsfall i bygg og anlegg, men i 2018 har det vært litt nedgang.

 

Les også: Hva får du ut av å gjøre en god jobb med HMS?

Bygg og anlegg med historisk lavt antall arbeidsskadedødsfall

En av de mest risikofylte bransjene er bygg og anlegg med både tunge maskiner, kjøretøy, arbeid i høyden og daglig bruk av diverse verktøy.

Tidligere år har næringen utgjort en stor andel av dødsfallene.

I året som gikk ble det registrert et historisk lavt antall arbeidsskadedødsfall i denne næringen, med fire dødsfall. Foregående år var det syv, og året før der igjen, åtte.

– På bransjenivå jobbes det godt og seriøst med å få ned ulykkestallet i bygg og anlegg, og det er gledelig å se at antallet omkomne i 2018 er på et historisk lavt nivå for næringen. Men fortsatt har mange av virksomhetene et stort forbedringspotensial. Å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet på alle nivå og faser i bygge- og anleggsprosjekter er helt nødvendig for å redusere risikoen for arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall i næringen, sier Trude Vollheim.

Maskiner og kjøretøy er årsak til mange av ulykkene

En fellesnevner ved mange av arbeidsskadedødsfallene i 2018 er at de skjedde ved bruk av større maskiner eller kjøretøy. Dette går igjen i de bransjene som skiller seg ut med mange dødsfall fra arbeidet.

Det er for eksempel snakk om trafikkulykker, bruk av traktor, landbruksmaskiner, anleggsmaskiner og løfteutstyr.

For øvrig var alle de omkomne i arbeidsulykkene i 2018 menn. Det er få kvinner som har omkommet i arbeidsulykker de siste årene. 

 

HMS er sentralt for å forebygge ulykkene

Det er sentralt med godt HMS-arbeid for å forebygge ulykker og senke risiko.

Arbeidstilsynet påpeker at for å redusere risikoen for arbeidsulykker er det viktig å jobbe systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet i virksomhetene. Det er viktig å kartlegge de farer som kan medføre ulykker og iverksette tiltak som kan redusere risikoen.

– Arbeidsgiver er ansvarlig for å risikovurdere arbeidet og sørge for nødvendige sikkerhetstiltak. Dette kan være både fysiske og organisatoriske tiltak. God opplæring av arbeidstakerne er for eksempel sentralt for å sikre en felles oppfatning av risikoforholdene på arbeidsplassen og hvordan disse skal håndteres på en forsvarlig måte, sier Trude Vollheim.

Det er også viktig at arbeidsgiver følger opp at arbeidet utføres på en sikker måte. Arbeidstakerne selv har også har et ansvar for å avbryte arbeidet dersom de mener det er farlig. I tillegg til at det er viktig at virksomhetene jobber systematisk med egen HMS, vil også Arbeidstilsynet fortsette å være inne i risikoutsatte næringer med tilsyn og veiledning, samt samarbeide med sentrale aktører i næringene.

Kilde: Arbeidstilsynet

 

 

Les også: Temaside for HMS: helse, miljø og sikkerhet – enkelt forklart

 

Simon Olsen
Simon Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Relaterte innlegg

Gjennomfør en arbeidsplassvurdering før en eventuell investering

– Gjennomfør en arbeidsplassvurdering før en eventuell investering, mener Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver i Grønn Jobb. Det forteller han i Månedens mening.

Alt arbeid i høyden er farlig

I denne Månedens mening forteller HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad at han mener alt arbeid i høyden er farlig. – Det er ikke noen radikal mening, men det er et viktig tema og jeg ønsker å snakke om det litt for å ha det på agendaen, og litt for å opplyse om diverse misforståelser rundt temaet, sier han.

Tilsynsaksjon og økning i antall ulykker

Ifølge Arbeidstilsynet ble det innrapportert om lag dobbelt så mange graveulykker i 2018, som i tre av de fire foregående årene. Hva som er grunnen til økningen er ikke kjent.