HMS

Den komplette oversikten over HMS-begreper

4 min lesetid
15.01.19 17:45

Innenfor helse, miljø og sikkerhet finnes det mange flotte begreper og forkortelser.

Noen er lette å forstå, mens andre... vel, de kan by på utfordringer. Det blir også mange begreper å huske på og holde oversikt over, enten du er arbeidsgiver, verneombud, HMS-ansvarlig eller en ansatt som pusser opp HMS-kunnskapene.

Derfor har vi gjort det enkelt for deg og samlet forklaringer på HMS-begreper her. 

Savner du noen på listen? Si for all del til oss så skal vi svare deg på det også og legge det til i listen!

 

Her er listen over HMS-uttrykkene og forkortelser:

 

AML: Arbeidsmiljøloven.

 

AMU: Arbeidsmiljøutvalg. Et utvalg bestående av representanter fra arbeidsgiver og arbeidstaker. Skal jobbe for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.


201112-stockfoto-ansettelse-5b-godt arbeidsmiljø-hyggelig prat-god stemning-ansatt-arbeidstaker

 

Arbeidsmiljø: Er forholdene for arbeidstakerne på arbeidsplassen, ifølge SNL. Vi har for eksempel fysisk, psykososialt, organisatorisk, ergonomisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø.

 

Arbeidsmiljøloven: Loven om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern. Kanskje den viktigste loven å forholde seg til i HMS-arbeidet.

 

AvvikInnenfor helse, miljø og sikkerhet er brudd på arbeidsmiljøloven eller tilhørende forskrifter å anse som avvik. Dette er absolutte avvik, og man kan velge å rapportere avvik på interne rutiner, eller andre uønskede hendelser. Dette kan være skade på mennesker, materiell eller miljø. Avvik generelt sett er hendelser som faller utenfor normalen.

 

Avviksregistrering: Alle bedrifter skal ha et system for å håndtere avvik. Når man registrerer uønskede hendelser i systemet kalles det for avviksregistrering.

 

BedriftshelsetjenesteBHT er en rådgivende tjeneste med solid fagkompetanse innen HMS. Målet er å hjelpe arbeidsgiver og arbeidstakere med oppfølging av arbeidsmiljøet. Overordnet arbeider BHT med forebyggende HMS-tiltak.

 

BHT: Bedriftshelsetjeneste.

 

HMS: Helse, miljø og sikkerhet. På vår temaside for HMS gir vi deg en generell innføring i temaet.

 

HMS-håndbok: Informasjon om virksomhetens HMS-arbeid, rutiner og krav. Synonymt med HMS-system og internkontroll.

 

HMS-kurs: Den lovpålagte HMS-opplæringen blir ofte gitt gjennom HMS-kurs. Det kan være i form av HMS-kurs for leder, verneombudskurs, osv. 


HMS-system: Kort forklart er et HMS-system ditt systematiske arbeid med HMS og dokumentasjonen for dette.  Blir også kalt internkontroll-system. Hvis du lurer på hvorfor du trenger et HMS-system, så kan du lese mer om det i denne artikkelen.

 

InternkontrollInternkontroll, eller IK, er systematiske tiltak som sikrer at virksomheten planlegger, organiserer, gjennomfører og opprettholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende krav i lover, forskrifter og regelverk.

 

Internkontrollforskriften: Dette er forskriften som regulerer hva internkontroll innebærer. Heter "forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter". I artikkelen "hva er internkontrollforskriften?" kan du lese mer.

 

Målrettet helseundersøkelseVed enkelte typer arbeid har arbeidsgiver krav om å sørge for helseundersøkelse for arbeidstakerne. Undersøkelse med kvalifisert helsepersonell som lege,  sykepleier, helsesekretær eller fysioterapeut. Er et tiltak for å kartlegge arbeidsmiljø, og hvordan eksponeringer påvirker de ansattes helse. 

 

Psykososialt arbeidsmiljø: Kort forklart menes de sosiale og psykologiske forholdene/omgivelsene vi opplever på jobben.

201112_stockfoto_ansettelse-2_godt arbeidsmiljø_hyggelig prat_god stemning_ansatt_arbeidstaker

Revisjon: Gjennomgang og vurdering. Eksempelvis revisjon av HMS-systemet i bedriften, hvor man tar en gjennomgang og vurderer om innholdet er oppdatert i forhold til gjeldene lover og forskrifter, hvilket arbeidsutstyr man har, og arbeidsoppgaver.

 

Risiko: Hendelser som kan forekomme, og som samtidig innebærer potensielle negative konsekvenser for noe som har verdi for oss. Et potensial for uønskede hendelser. 

 

Risikoanalyse: Handler om å utvikle forståelse for risikoen, med bakgrunn i årsak, kilde, konsekvens og sannsynlighet. I dagligtalen brukes risikoanalyse og risikovurdering litt om hverandre, men fra et teoretisk standpunkt vil risikoanalyse være et steg på veien i den helhetlige risikovurderingen.

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Risikovurdering: En gjennomgang med påfølgende vurdering av hva som kan gå galt hos ossI dagligtalen brukes risikoanalyse og risikovurdering litt om hverandre. I teorien vil risikovurdering være den overordnede prosessen.

 

SHA: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Et begrep som brukes i bygg- og anleggsbransjen. Begrepet er forankret i byggherreforskriften. En SHA-plan er unik for hvert enkelt byggeprosjekt og omfatter alle virksomhetene som arbeider på prosjektet. Skal verne arbeidstakerne mot farer i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse på denne typen arbeidsplasser.

 

Uønskede hendelser: Begrep som ofte brukes i risikovurdering. Litt forenklet kan man si at en uønsket hendelse er noe som kunne ført til en skade eller ulykke. Kan også brukes om avvik.

 

Verneombud: Valgt person i bedriften som skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du for eksempel er et nyvalgt verneombud kan du lese 5 tips til det nyvalgte verneombudet, som forteller deg hvordan du kan ta fatt på rollen.
210310-stockfoto-internkontroll-vernerunde-internkontroll-hms-gul-vest-kartlegging-risikovurdering-17

Vernerunde: En kartleggingsrunde i arbeidsmiljøet for å få oversikt over potensielle farer og risiko for skader, ulykker og ikke minst sykdom. Vernerunden er et valgfritt verktøy for å følge kravene til internkontrollen. Når du først skal gå vernerunde så vil du nok få mest mulig ut av den? Derfor har vi skrevet noen tips til deg om hvordan du går en effektiv vernerunde.

 

Yrkeshygiene: Fagområde som dekker fysiske, kjemiske, og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet, slik som støv, gass, løsemidler, støy, vibrasjoner, gift, osv. Kompetanse som er viktig for å vurdere risikoen for helseskade til menneskene som utsettes for faktorene, og foreslå løsninger til forebyggende tiltak.

 

Prat med oss

Der har du en begrepsliste du kan bokmerke eller dele med noen som trenger den! Hvis du lurer på et begrep som du ikke finner her, skriv til oss på mail@gronnjobb.no så skal vi legge den til – ferdig besvart.

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev