Logg inn
 
 
 Tips, oppdateringer og nyheter om alt innen HMS og ledelse.
Alle innlegg

Hva er internkontrollforskriften?

Du har kanskje hørt om internkontroll eller internkontrollforskriften, men vet du hva det er? Her forteller vi – på en litt enklere måte – hva internkontrollforskriften er, og noen av de viktigste tingene du må vite om den.

 

Først og fremst kan vi for enkelhetens skyld kjapt forklare hva en forskrift er. Enkelt forklart er det en rettslig bindende regulering basert på lover. En kan kanskje også kalle det en nærmere og mer detaljert forklaring av hvordan en lov skal utføres. 

Med andre ord er internkontrollforskriften en regulering av HMS-lovgivningen, som forteller oss nærmere og mer konkret hva internkontrollen går ut på, og hvilke krav som stilles.

Vi har skrevet hva internkontroll er på vår hovedside om HMS, det kan du lese her:

Internkontroll, hva er det?

Kort forklart er det snakk om systematiske tiltak for å sikre at virksomhetens aktiviteter er i samsvar med HMS-lovgivningen. Merk deg også at internkontrollforskriften også blir kalt HMS-forskriften.

Systematisk vil si at du jobber regelmessig og planmessig, og har en oversikt over den sammenhengende helheten.

Det vil også si at aktivitetene planlegges, organiseres, gjennomføres, sikres og opprettholdes i overensstemmelse/harmoni med kravene.

Internkontrollforskriften - 1139(Kjapp!) Historie

Først litt historie. Historie er mye morsommere enn lovverk.

Det førte til en reduksjon av skader og ulykker, samtidig som produktiviteten økte, når internkontrollforskriften kom i 1992. Denne ble erstattet med en mye enklere «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter», som ironisk nok har et mye lengre navn, i 1996.

historieInternkontrollforskriften.png

Denne stiller 8 krav til HMS-arbeidet, og av disse må du dokumentere 5 skriftlig. Fortsatt kaller mange forskriften for internkontrollforskriften. Hvis du går på lovdata, så står det fortsatt også i parentes bak tittelen.

 

Hva er poenget med internkontrollforskriften?

Kort fortalt er hele poenget med forskriften å stille krav til forebygging gjennom forbedring.

Det vil si at forskriften stiller krav til deg som er ansvarlig for HMS-arbeidet, slik at du jobber systematisk med forebygging. I praksis gjør du dette gjennom en kontinuerlig kartlegging av nåværende tilstander og tiltak for å forbedre disse. Dette skal du gjøre i samarbeid med resten av virksomheten.

Lovdata skriver: «Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskrift fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen:

  • Arbeidsmiljø
  • Sikkerhet
  • Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
  • Vern av de ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall
  • Forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet
  • Forebygging av uønskede tilsiktede hendelser

slik av målene i helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås.»

 

Virksomhetens krav 

IK skal tilpasses til nettopp deres virksomhet. Hvilket omfang kontrollen får hos dere er avhengig av hvor mange ansatte dere har, hva dere gjør, hvilke risikoer dere har, osv.

Det samme gjelder for dokumentasjonen av IK – den skal også tilpasses. Internkontrollforskriften inneholder en tabell med 8 krav til internkontrollen. 
Vi har laget en infografikk med oversikt over disse 8 kravene, hvilke du må dokumentere skriftlig og våre egne praktiske tips, som du kan laste ned - helt kostnadsfritt.

Last ned: 8 krav til internkontrollen

Det kan følges opp at dere har rettet dere etter forskriften gjennom veiledning og tilsyn, av tilsynsmyndighet.

 

Oppsummert

Det er leders ansvar at internkontrollforskriften blir fulgt, og det er ansattes ansvar å medvirke. Kort fortalt er poenget med forskriften å stille krav til forebygging gjennom et kontinuerlig forbedringsarbeid. Internkontrollen skal tilpasses hver bedrift i omfang og utforming, men kravene er de samme. Det føres tilsyn av at virksomheter følger internkontrollforskriften. Følger dere kravene i internkontrollforskriften?

 

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

 

 

 

 

Kilder: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127

Simon Olsen
Simon Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Relaterte innlegg

De 5 viktigste tingene du må vite om arbeidstid

For få kan arbeidstidsbestemmelsene, mener Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver, i tolvte episode av Månedens mening.

Fokus på inneklima er viktigere på vinteren

I ellevte episode er månedens mening at inneklimaproblematikk er mer aktuelt på vinterstid. Men hvorfor er det egentlig sånn, og hvilke tiltak kan du gjøre?

Slik gjør du en risikovurdering

Vi har tidligere skrevet om hva en risikovurdering er. Der var vi også inne på viktige elementer til hvordan du utfører en risikovurdering. Formålet med dette innlegget er å beskrive, enda litt tydeligere, hvilke elementer du bør ha med i en risikovurdering.