Bygg en bedriftskultur som dyrker frem det beste i dine ansatte

7 min lesetid
17.12.20 07:24

 Bedriftskultur er viktig. En god kultur i bedriften er avgjørende for at din bedrift skal vokse og nå sine mål. Bedrifter som er flinke til å bygge en sterk og tydelig bedriftskultur ser ofte økt motivasjon og trivsel hos sine ansatte – som i sin tur påvirker levedyktighet og omsetning.  


Det er ikke uten grunn at noen av de største bedriftene i verden
 har stort fokus  å bygge en god bedriftskultur. På listen finner vi blant annet Microsoft, Google og Apple. Men hva er det som egentlig skal til for å bygge en bedriftskultur som dyrker frem det beste i dine ansatte? 

 

Last ned gratis: Huskeliste for et godt arbeidsmiljø

 

Hva er bedriftskultur? 

Det er vanskelig å gi en kort og konsis beskrivelse av hva bedriftskulturen egentlig er. Men hvis vi skal forsøke, så kan vi si at bedriftskultur er en kultur som bidrar til å nå bedriftens mål.  

 Illustrasjon av personer med hjerte i bakgrunn.

En bedriftskultur handler i bunn og grunn om hvordan man behandler hverandre på jobben.

Kultur er skapt av mennesker og hvordan man velger å bygge en bedriftskultur bør også ta utgangspunkt i mennesket.

Hvordan skal folk behandle hverandre for å være glade og engasjerte i arbeidet, og hvordan skal dine ansatte jobbe sammen for å utvikle seg selv – både profesjonelt og personlig? 

 

Les også: Hvorfor er arbeidsglede viktig?

 

Er trivsel det samme som en god bedriftskultur? 

Vi vet at trivsel er viktig på enhver arbeidsplass. Men er trivsel det samme som å ha en god bedriftskultur? En kan fortsatt ha høy trivsel på arbeidsplassen uten at det bidrar til gode resultater for bedriften. Eksisterer det en kultur for å ta mye pauser med koseprat som går på bekostning av arbeidet, kan det være like ødeleggende for bedriftskulturen som dårlig ledelse, egoisme, trakassering eller høye prestasjonskrav.  

 Ansatte som prater og smiler til hverandre.

Les også: Hva er det som skaper trivsel på arbeidsplassen?

 

Er bedriftskulturen like viktig som forretningsstrategien din? 

– «Bedriftskultur spiser strategi til frokost», er et velkjent utsagn fra forretningsguru Peter DruckerDette har han nok veldig rett i. Å skape en god bedriftskultur er et nødvendig fundament for å gjennomføre bedriftens ambisjoner og strategi. En god bedriftskultur skal preges av klare verdier og retningslinjer, som gir uttrykk for forventning til de ansatte. Det fjerner usikkerhet, og styrker identiteten. 

 

En god bedriftskultur er spesielt viktig for bedrifter i vekst 

Illustrasjon av en dame som løper med stresskoffert i hånden.I større virksomheter med toppledelse, ulike avdelinger, mellomledere, og folk som jobber med ulike ting, er bedriftskulturen avgjørende for å sikre at alle ansatte drar i samme retning. 

 

Det er viktig at bedriftskulturen kobles opp til verdisettet til bedriften. Det å ha et felles verdisett gjør at mellomlederne har mulighet til å trekke samme slutninger, basert på riktige verdier. Den kulturen må toppledelsen til enhver tid jobbe med og trygge sine ledere på.  

 

mindre bedrifter er det ofte bare én kultur. Her er det ikke så store forhold og da er det ikke så vanskelig å sette bedriftskulturen. Her er lederen helt avgjørende for å få til en god kultur og alle som jobber der er ganske tett på. Men for større bedrifter, i mellomstore og store bedrifter, må dette jobbes med på en helt annen måte. Her er det ikke nødvendigvis like tydelig for alle som ikke sitter tett på kjernevirksomheten. 

 

I større bedrifter er det ofte heller ikke bare én kultur. I bedrifter med bare 50 ansatte kan det være både 3 og 4 forskjellige kulturer i de forskjellige avdelingene – og det bør være lov. Det er den overgripende bedriftskulturen som skal sy enhetene sammen for å styre mot felles mål.  

 

Det er viktig at bedriftskulturen blir dyrket og snakket om 

En ting er å ha en nedskrevet strategi og bedriftskultur, men hvis dette ikke snakkes om, kan det fort skli ut. Å bygge bedriftskultur er dermed en kontinuerlig oppgave.
Illustrasjon av tre personer som snakker sammen.

De ansatte må forstå at det kreves noe av hver enkelt for at vi skal nå målet vårt.

For eksempel, skal man innen 3. kvartal i 2021 være den ledende virksomheten innenfor vår bransje, så vil det kanskje kreve at de ansatte må jobbe skift en periode. 

Uten en felles forståelse for målet og hvor vi skalså vil ikke dette skiftarbeidet gi mening for de ansatte.  

 

Dersom du ikke har en nedskrevet bedriftskultur, finnes den der likevelAlle bedrifter har en bedriftskultur. Den bare er der. Bedriftskulturen er det som sitter i veggene, og er ting som er helt vanlig. Men det er ikke sikkert at den eksisterende bedriftskulturen er like hensiktsmessig for bedriften. Spørsmålet blir om du bidrar til å forme den i en positiv retning.  

New call-to-action

 

En god bedriftskultur har klar kommunikasjon og en tydelig leder 

Hvis veldig mange, har veldig mye meninger, og det ikke er definert en tydelig strategi – vil ofte konfliktene komme på løpende bånd. Konflikter oppstår gjerne dersom det ikke er definert noen rammer.  200910_fellesbilde på takterrassen (1 of 3)

I en bedrift ønsker man gjerne at det skal være litt uenigheter og ulike meninger – men hvis det ikke er noen rammer som styrer den, eller en tydelig leder som peker på retningen vi har valgt, vil disse uenighetene kunne eskalere. Og det er ikke produktivt. Derfor er en tydelig leder viktig.  

 

Les også: Hva er en konflikt?

 

Her hos oss i Grønn Jobb har vi en åpenhet om at vi skal snakke om ting som er tøft i bedriften, og vi blir oppfordret til å tørre å utfordre hverandre. Fordi det ligger i kulturen at vi skal utfordre det eksisterende markedet, da må vi også tørre å utfordre hverandre.  

 

Les ogsåSlik lager du en god varslingsrutine for din bedrift

 

Hvilke tiltak kan man gjøre for å skape en god bedriftskultur? 

Bedriftskulturen er det som skaper selskapet. Hvis man ønsker å bygge opp under den kulturen, så bør man sette i gang tiltak. Man kan stille seg selv spørsmål som: «Hvordan ønsker vi å fremstå utad?», «Hva er det som gjør at folk synes det er bra å jobbe her?», «Hvordan snakker vi sammen?».  

 

Les ogsåHumor er bra for arbeidsmiljøet 

Spot illustrasjon-RGB_Ansatt

 
Som skrevet innledningsvis er kultur skapt av mennesker. Derfor er det hele samspillet mellom menneskene på arbeidsplassen som bygger kulturen. Dette samspillet bygger også mye på kommunikasjon. Som bedrift bør man tørre å åpne opp.

Folk slutter å engasjere seg når de ikke føler seg hørt, respektert, eller ignorert på arbeidsplassen. Ha arenaer for medvirkning. La de ansatte få lov til å påvirke hvilke produkter vi skal ha ut eller å kunne gi sin mening om de ulike tingene vi jobber med.  


 

Det viktigste er å ha en tydelig retning og ha noen verdier som bygger opp mot den retningen – som gjerne vekker noen følelser. Dette vil kunne være med på å påvirke den indre motivasjonen hos den enkelte for å gjøre jobben sin best mulig. For hvis ikke hver enkelt har den indre motivasjonen på plass for å styre mot samme retning, får man kanskje heller ikke et «golden team».  

 

Les også: 4 tips til hvordan du som leder kan motivere dine ansatte

 

Å ha en tydelig bedriftskultur bør gjennomsyre hele bedriften og alt hva man jobber med. Når dere skal ansette, er det også viktig å sjekke om denne personen vil passe inn i kulturen.  

 200910_fellesbilde på takterrassen 3

Les også: Skal du ansette? Unngå disse tabbene

 

Ved ansettelser er det viktig å kartlegge hvordan den ansatte forholder seg til endringer. Dersom du er leder i en bedrift, som skal utfordre det eksisterende markedet, så må det ansettes personer som liker og tåler å stå i hyppige endringsprosesser.

 

Last ned gratis: Huskeliste for et godt arbeidsmiljø

 

En fornuftig transparens er en viktig grobunn for bedriftskulturen 

Det som ofte skaper gnisninger i en bedrift, er mangel på innsikt og transparens. Når man har flere avdelinger som jobber med forskjellige ting, kan det være vanskelig for de ulike å ha en forståelse for hva «de andre» jobber med.  

Illustrasjon av tre kollegaer.

For oss har det vært viktig å gi hverandre innsikt i hva man jobber med for å skape en fornuftig transparens kultur.

Hverdagen til fagpersonene som jobber i bedriftshelsetjenesten, vil naturlig nok være annerledes enn hverdagen til de som er ansatt i administrasjonen.

Dette har vært viktig for oss å åpne opp om. Å bryte opp de velkjente «siloene» man jobber i, ved å etablere fellesmøter for mellomlederne i de forskjellige avdelingene i bedriften.

 

Denne åpenheten sørger for at at alle blir involvert, får innsikt og oppdateringer, slik at alle får en forståelse for hvordan man jobber. Dermed blir det også enklere å respektere at man jobber for å nå individuelle mål som til slutt skal lede til et felles mål. 

 

Oppsummert 

Vi vet det høres veldig klisjé ut, men klisje er ofte bygget på en liten sannhet. Det viktigste for å bygge en god bedriftskultur er å dyrke et fellesskap. Et fellesskap med en transparent kultur hvor det er forståelig at man gjør forskjellige ting, men at det går mot samme mål.  

 

Jeg ønsker å avslutte ved å sitere hva Microsoft sier om sin bedriftskultur: 

– “There is a consistent effort to be transparent and have a diverse work culture. People are encouraged to speak up and solve problems.” – Microsoft. 

 

New call-to-action

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev