Få ned sykefraværet med disse 5 grepene

5 min lesetid
28.01.21 07:00

Er det noe de fleste ledere er opptatt av så er det å få ned sykefraværet. Det er ikke uten grunn. For sykefravær koster. Visste du for eksempel at en sykedag kan koste ca. 3000-4000 kr per ansatt?  

Dette er litt avhengig av om du har behov for vikar, lønnsgrunnlag, pensjonsordninger, og andre ytelser. Det å investere i forebyggende tiltak for å unngå sykefravær er derfor god bedriftsøkonomi. Med disse 5 grepene kan du få ned sykefraværet i din bedrift. 

 

Hvilke faktorer gir økt risiko for sykefravær? 

 

Spot illustrasjon-RGB_Ergonomi-smerter

For å gi noen råd om hvordan du kan få ned sykefraværetbør vi først ta en kikk på hva som gir økt risiko for sykefravær

Hvis vi ser på statistikken for sykefravær i Norge, så ligger muskel- og skjelettlidelser på første plass i sykemeldingsstatistikken til NAV, etterfulgt av psykiske lidelser. 

 

Yrker med manuelt arbeid, repetitive arbeidsoppgaver, eller arbeid med bøyd nakke og rygg, har høyere risiko for å utvikle arbeidsrelatert muskel- og skjelettplager.

Bedrifter med høye arbeidskrav og lav arbeidskontroll, eller arbeidsplasser som opplever trakassering og mobbing – er spesielt utsatt for sykefravær knyttet til psykiske lidelser.  

1. Få ned sykefraværet ved å jobbe forebyggende med HMS 


Sykefravær-artikkel-design

 


Arbeidet med å 
få ned sykefraværet begynner allerede før sykefraværet har begynt. I tråd med både arbeidsmiljøloven og forskrift om systematisk, helse, miljø og sikkerhetsarbeid, er arbeidsgiver lovpålagt å jobbe forebyggende.  

 

 

Les også: Hva er ditt ansvar i arbeidet med HMS? 

 

Det handler om å gjøre en god risikovurdering og kartlegging av potensielle farer i bedriften. Dette gjelder både for det organisatoriske og det psykososiale, men også for det fysiske-, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøet. I tillegg bør dere ha gode rutiner for hvordan dere registrerer avvik og hvordan dette håndteres videre. Basert på dette kan du komme frem til gode tiltak for å forebygge at noen blir syke av forhold på arbeidsplassen.  

HMS-rådgiver veileder kunde i risikovurdering og HMS-arbeid

Les også: Avvik: Hva er avvik? 

2. Kartlegg årsaken –få ned sykefraværet 


Sykefravær-artikkel-design2Hvis du sliter med høyt sykefravær i din bedrift bør du starte arbeidet med å kartlegge årsaken.

Hvilke tiltak du skal iverksette avhenger av hvorfor det er høyt sykefravær, og hva slags sykefravær du har. Er sykefraværet høyt fordi du har mye egenmeldt sykefravær? Er det høyt fordi det er mye muskel- og skjelettplager, eller jobber du i bransjer som er preget av tungt arbeid? Eller sliter bedriften med stressproblematikk? 

 

Medarbeidersamtalen og medarbeiderundersøkelsen kan være gode verktøy i arbeidet med å kartlegge årsaken – og som i sin tur legger grunnlaget for hvilke tiltak du kan iverksette. Her handler det om å stille de riktige spørsmålene.  

 

Les også: Ønsker du tips til en bedre medarbeidersamtale? 

 

Noen spørsmål kan for eksempel være:  

  • Hvordan opplever du arbeidstrykket? 
  • Hvordan opplever du bruk av tilgjengelige hjelpemidler? 
  • Hvordan opplever du opplæring i forhold til arbeidsoppgavene du har? 

 

Les også: Medarbeiderundersøkelse er et godt kartleggingsverktøy 

 

3. Tett oppfølging av sykemeldte– en suksessfaktor for å få ned sykefraværet 

Sykefravær-artikkel-design3


Hyppig kontakt med den sykemeldte gir ofte gode resultater
 – og er viktig for å få ned sykefraværetVår erfaring er at flere ansatte oppgir at de savner at arbeidsgiver er i dialog under sykefraværet. Derfor er vår klare anbefaling at arbeidsgiver er tett på, og bruker oppfølgingsplanen som et arbeidsdokument for å få vedkommende tilbake til ordinært arbeid der det er mulig.   

 

Oppfølgingsplanen skal foreligge innen 4 uker. Det er minstekravet, men det betyr ikke at du kan gjøre dette arbeidet før. En god vane er å ringe første sykedag og hør om det er noe bedriften kan tilrettelegge. I tillegg er det smart å konkretisere innholdet i oppfølgingsplanen så tidlig som mulig.

Leder og ansatt i oppfølgingssamtaleFinn ut hvilke konkrete arbeidsoppgaver den ansatte utfører, og hvilken arbeidsfunksjon de har. Hvilke oppgaver er utelukket å fortsette med, og hvilke oppgaver kan utføres, og hvordan er muligheten til å tilrettelegge?

 

4. Reduser sykefraværet ved å etablere en fast rutine for oppfølging av sykemeldte 


Sykefravær-artikkel-design4Et av kjennetegnene på bedrifter som har lykkes med å få sykefraværet ned, er blant annet at de 

har klare og tydelige sykefraværsrutiner som alle ansatte kjenner til. Dette kommer frem i en Fafo-rapport om sykefravær i 2018. 

Dette er også i tråd med hva arbeidsmiljøloven krever av deg som arbeidsgiver. Enkelte av bedriftene i undersøkelsen til Fafo, oppgir også at nyansatte må undertegne en form for kontrakt som viser at de har lest og forstått rutinene.  

Har du en fast arbeidsmåte for oppfølgingen sikrer du lik behandling, og det gir forutsigbarhet i oppfølgingsløpet av sykemeldte. Har du en tydelig rutine vil det også være lettere å komme i god dialog med den ansatte tidlig i forløpet. Arbeidstakeren har da en forståelse for hvilke forpliktelser du har til å følge de opp, men også for sine egne forpliktelser.  

 

Les også: Sykefraværsoppfølging: Slik følger du opp sykemeldte 

 

5. Sykefraværet kan reduseres ved å tilby helsekontroller 


Sykefravær-artikkel-design5Et annet tiltak som kan bidra til å få ned sykefraværet er å tilby helsekontroller. Noen bransjer er i tillegg lovpålagt å tilby helsekontroller til sine ansatte. Disse kontrollene har til hensikt å avdekke eventuelle helseplager knyttet til eksponeringer fra arbeidet.

Ut fra helseundersøkelse kan man på et tidlig stadium fange opp om den ansatte som i fare for å bli sykemeldt og iverksette forebyggende tiltak, som f.eks. arbeidsplassvurdering, tilrettelegging av arbeidet eller bruk av tekniske hjelpemidler. 

 

Les også: Hvordan gjennomføres en helsekontroll i bedrift? Helseundersøkelse ved Grønn Jobb bedriftshelsetjenesteBruk bedriftshelsetjenesten i sykefraværsoppfølgingen 

Bedriftshelsetjenesten kan også trekkes inn i alle forløp av sykefraværsoppfølgingen, hvis dette er hensiktsmessig. Bedriftshelsetjenestens rolle vil være en objektiv rådgivende part, og en fagressurs som sitter på kompetanse fra sykefravær i forskjellige bransjer.  

 

Da gjenstår det bare å ønske lykke til med sykefraværsarbeidet! 

 

 

New call-to-action

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev