HMS

Krav til personlig verneutstyr: Dette bør du vite [guide]

4 min lesetid
08.02.19 09:58

Personlig verneutstyr er noe mange arbeidsplasser er avhengig av for å sikre tryggheten på arbeidsplassen. Spesielt på byggeplasser, verksteder, industri og andre lignende arbeidsplasser med mye fysisk arbeid er det behov for personlig verneutstyr. Det brukes ofte i det daglige og noen ganger slurves det. Her er noen av tingene du trenger å vite om personlig verneutstyr. 

Les også: Grønn Jobb temaside for HMS

En av de første tingene som bør nevnes når det kommer til bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, er at ansatte skal hovedsakelig være vernet gjennom de tekniske installasjonene på jobben, eller gjennom arbeidsmetoder som er tilpasset det arbeidet de utfører. 

Personlig verneutstyr skal brukes når det fortsatt foreligger risiko for farlige eksponeringer eller påvirkninger som arbeidstakeren kan bli utsatt for. 


Personlig verneutstyr er arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver har flere ansvarsområder når det kommer til verneutstyr. I første omgang gjelder det å vurdere om det arbeidet som skal utføres innebærer fare for de ansatte. 

Arbeidsgiveren skal gjøre tilgjengelig personlig verneutstyr som de ansatte kan disponere.

Arbeidsgiver skal stille hensiktsmessig personlig verneutstyr til rådighet for arbeidstaker hvis risiko for skade på liv eller helse hos arbeidstaker ikke kan unngås ved tekniske installasjoner på arbeidsplassen, ved endringer av arbeidsmetoder eller ved endringer av arbeidsprosesser.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 15-1.

På Arbeidstilsynets sider for personlig verneutstyr lister de opp noen punkter som faller inn under arbeidsgivers plikter:

 • skal stille personlig verneutstyr til rådighet
 • skal sørge for informasjon og opplæring i nødvendige vernetiltak
 • skal sørge for opplæring i riktig bruk av personlig verneutstyr
 • skal sørge for, og kontrollere, at verneutstyret er i bruk
 • skal aldri tillate at det ikke brukes verneutstyr så lenge det er en risiko for skade, heller ikke om spesielle helseforhold ved arbeidstaker gjør det vanskelig å bruke verneutstyr. I slike tilfeller skal arbeidsgiver vurdere hvordan han kan legge til rette for andre mulige vernetiltak.
 • bør vurdere og velge typepersonlig verneutstyr i samråd med arbeidstakeren og eventuelt med verneombud eller bedriftshelsetjeneste
 • skal sørge for at det personlige verneutstyret som brukes på arbeidsplassen, til enhver tid gir et fullt forsvarlig vern mot farene som arbeidstakerne er utsatt for

Arbeidstilsynet

Hvilke typer personlig verneutstyr finnes?

Hvilket verneutstyr som brukes kommer an på arbeidsoppgavene som skal utføres og arbeidsplassens utfordringer. 

Noen eksempler på ulike typer personlig verneutstyr er:

 • Vernebriller
 • Hørselvern
 • Hodevern
 • Fottøy og vernesko
 • Fallsikringsutstyr
 • Pustemasker og lignende
 • Redningsvest
 • Vernebekledning

Krav til personlig verneutstyr: Dette bør du vite [guide]

Les også: Bruker hodetelefoner istedenfor hørselsvern

Bedriftens rutiner for personlig verneutstyr

Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for å sørge for at bedriften har disse rutinene. I noen tilfeller kan det være at det personlige verneutstyret brukes av flere personer.

Derfor er det viktig med gode hygieniske standarder for å verne arbeidstakerne mot helsemessige konsekvenser av å dele utstyr. 

Når verneutstyret blir behandlet og brukt riktig er det mindre sannsynlig at effekten svekkes. En ting man kan gjøre her er at brukeren gjennomfører enkelt vedlikehold på verneutstyret, mens det mer omfattende bør utføres av noen med spesiell kompetanse på området. 

For at det personlige verneutstyret skal brukes riktig er det sentralt med god opplæring og tilgjengelig informasjon. 

 

Les også: Hvorfor trenger du et HMS-system?

Opplæring i bruk av personlig verneutstyr

Hva er det egentlig det og det personlige verneutstyret hjelper med? Det er sentralt at de ansatte vet hvilke risikoelementer verneutstyret skal verne mot og hvilke situasjoner det er nødvendig å bruke det. 

Krav til personlig verneutstyr: Dette bør du vite [guide]

Her kommer opplæringen inn. Arbeidsgiver skal sørge for at de ansatte får opplæring om hvordan de skal bruke det personlige verneutstyret. 

Informasjonen de ansatte får skal være forståelig, det vil blant annet si at det er på en språk de forstår.

Hvis det personlige verneutstyret ryker eller får nedsatt virkeevne må de ansatte vite hva de skal gjøre. Derfor skal ansatte være informert om hva de skal gjøre under de omstendighetene. 

Det kan også være nødvendig å merke arbeidsplassen med informasjonsskilt om bruk av verneutstyr.

 

Se også: Den komplette oversikten over HMS-begreper

Krav til personlig verneutstyr

Hvis vi tar en titt på forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 15-3, så forteller den oss at det personlige verneutstyret skal oppfylle visse krav og dermed være CE-merket. 

Det kan være greit å merke seg at det skal foreligge en norsk bruksanvisning fra produsent, med både nøyaktig og forståelig tekst.

Personlig verneutstyr skal "til enhver tid gi fullt forsvarlig vern". Dette er, igjen, arbeidsgivers ansvar å sørge for.

Arbeidsgiver skal særlig påse at det ikke gir høyere risiko for arbeidstakeren ved  bruk av utstyret, at det passer til han eller henne, at det fungerer til arbeidsforholdene og at det ikke antenner eller smelter ved den type risiko.

Hvis arbeidstakeren må kombinere diverse verneutstyr på samme tid så må muligheten til å gjøre dette være der uten at dette påvirker det andre verneutstyrets effekt. Verneeffekten må ikke nedsettes som følge av dette. 

 

Praktiske tips for bruk av personlig verneutstyr

 • Inkluder bruk av personlig verneutstyr i skriftlig instruks for arbeidet
 • Valg av verneutstyr bør gjøres sammen med arbeidstaker siden det er de som skal bruke det, eventuelt verneombud eller lignende
 • Siden det er til den enkelte arbeidstakers personlige bruk bør det vurdere om det er forsvarlig å dele på utstyret

(Kilde: forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.)

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Ressurser

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 15

Arbeidsmiljøloven § 3-2 (2)

Arbeidsmiljøloven § 2-3

Forskrift om personlig verneutstyr (PVU)

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev