HMS

Risikovurdering: Slik bruker du et risikodiagram

5 min lesetid
17.03.21 07:00

Et risikodiagram er et godt verktøy for å synliggjøre bedriftens risikoelementer. Dette vil kunne gi deg et klarere bilde av risikoen på arbeidsplassen, slik at du kan iverksette relevante tiltak. I denne artikkelen viser vi deg hvordan du bruker et risikodiagram 

 

Hvorfor bør man gjøre en risikovurdering? Spot illustrasjon-RGB_Risiko

Før vi går i gang med det praktiske, bør vi reflektere litt rundt hvorfor det er viktig å vurdere og kartlegge risiko på arbeidsplassen. De fleste ulykker skaper vi på en eller annen måte.

Dette gjør vi ved å bryte et visst antall definerte barrierer, enten på arbeidsplassen eller hjemme. Dersom en ulykke skjerhar det ofte en etterfølgende kostnad.

Et godt eksempel er Fregatten Helge Ingstad som gikk på grunn i 2018. Den kostet ca. 5 milliarder kroner å bygge. Kostnaden dersom man skulle reparert den samme fregatten etter ulykken var estimert til å koste 12 milliarder kroner.  

Det er enorme penger å spare på å identifisere, vurdere og iverksette tiltak for å forebygge og redusere sannsynlighet og redusere konsekvens av ulykker. Ikke bare er det penger å spare, det kan også redde liv! 

 

Les også: Hva er risikovurdering? 

 

Risikodiagram – et nyttig verktøy for å vurdere risiko 

Vi vurderer risiko daglig. Når du kjører til jobb og kommer til et veikryss vurderer du om det er klart og tar en vurdering på om du kan kjøre ut. Du vurderer gjerne hvor stor avstand det er mellom bilene og om du rekker å kjøre ut før neste bil. Vi vurderer risiko forskjellig. Noen tar større risiko og kjører tidligere enn deg. Det er dette som gjør oss mennesker så sårbare når vi vurdere risiko.  

 

Når man skal jobbe systematisk med HMS, bør man ta i bruk verktøy som hjelper oss med å minimere disse forskjellene, slik at vi kan danne oss et mest mulig realistisk bilde av den reelle risikoenDerfor kan et risikodiagram være nyttig. 

Risikodiagrammet kommer inn som steg 3 i risikovurderingen 

En viktig del av HMS-arbeidet i bedriften består av å gjøre kartlegging og risikovurderinger. En god risikovurdering danner grunnlaget for videre beslutninger i HMS-arbeidet.  

 

Risikovurderingen gjøres ofte i 6 steg: 

 1. Kartlegging (erkjenne risikofaktorer) 
 2. Beskrivelse av fare 
 3. Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 
 4. Risikoreduserende tiltak 
 5. Opplæring/rutiner 
 6. Revisjon. 

 

Les også: Slik gjør du en risikovurdering 

 

Risikodiagrammet kan benyttes som et verktøy under steg 3, for å vurdere sannsynlighet og konsekvens. Når du har kartlagt og beskrevet farer og risikofaktorer, skal du vurdere sannsynlighet og konsekvens for de hendelsene du har kartlagtHer er risikodiagrammet til stor hjelpDet er ikke alltid lett å se risikoelementene like tydelig, og det er ofte vanskelig å prioritere de – opp mot sannsynlighet og konsekvens. 

Risikodiagrammet hjelper deg med å gå systematisk til verks i dette arbeidet. Har du et digitalt HMS-system slipper du denne jobben med penn og papir.

Det finnes flere måter å gjøre dette på, avhengig av bedriftens egenart, risikoforhold og størrelse. Det viktigste er at du dekker de risikoelementene som er relevant for din bedrift. 

hms-rådgiver gjør risikovurdering ved jernbaneskinner

Elementene i risikodiagrammet: sannsynlighet og konsekvens 

For å forstå fremgangsmåten i risikodiagrammet, bør man først forstå begrepene, sannsynlighet og konsekvens 

 

Sannsynlighet: 
 • Når vi skal vurdere sannsynlighet rundt et risikoelement, vurderer man hvor stor sannsynlighet eller rimelighet, det er for at en uønsket hendelse vil inntreffe i en bestemt situasjon. 

Konsekvens: 

 • Når man skal vurdere konsekvens, er det rett og slett å vurdere hva konsekvensen blir om hendelsen faktisk skjer.  

 

Slik går du frem for å bruke ut et risikodiagram 

 

Arbeidstilsynet har laget tre dokumenter bedrifter kan benytte i sine risikovurderinger: 

 • Kartlegging og risikovurdering 
 • Risikodiagram 
 • Handlingsplan 

 
Det første skjemaet benyttes i steg en og to i risikovurderingen, mens dokumentet med risikodiagrammet benyttes i steg tre.  

 

Steg1: Definer akseptkriterier for bruk av risikodiagrammet 

Risikodiagrammet er et hjelpemiddel til å kunne vurdere risikonivået av forholdene dere har identifisert og vurdert i det første skjemaet. Risikodiagrammet består av to akser, sannsynlighet på den loddrette aksen, og konsekvens på den vannrette. Før du tar i bruk risikodiagrammet er det lurt å definere hva som er akseptabelt risikonivå. Dette sier noe om hva vi aksepterer av risiko.   Skjermbilde 2021-02-02 kl. 14.34.22

Du kan vurdere disse kriteriene opp mot person, ytre miljø, materielle verdier/økonomisk tap, eller opp mot omdømme/redusert kunderelasjon etc.  

 

Kriterier for sannsynlighet Skjermbilde 2021-02-02 kl. 14.05.04

Her har vi vurdert sannsynlighet på en skala fra 1-5, hvor 1 er usannsynlig og 5 er meget sannsynlig. Vi har definert usannsynlig til å være sjeldnere enn en gang i året og meget sannsynlig til å skje daglig.   Dette er ofte ulikt fra bedrift til bedrift og hvilke risikoelement du vurderer. Dette er noe du selv må definere. 

 

Kriterier for konsekvens 

Skjermbilde 2021-02-02 kl. 14.13.12På samme måte har vi vurdert konsekvens på en skala fra 1-5, hvor 1 er ufarlig og 5 er katastrofalt. I dette tilfelle har vi sett på risiko for smittefare. Her har vi definert ufarlig som liten smitterisiko, og vurdert dødsfall som følge av smitte som katastrofalt.  Igjen, dette er noe du selv må definere basert på risikoelement og bedrift. 

 

Les også: Få ned sykefraværet med disse 5 grepene 

 

Steg 2: Ta med deg hendelsen fra skjema 1 og plasser i risikodiagrammet 

Når du har kartlagt og beskrevet risiko, og definert akseptabelt risikonivå, er tiden inne for å vurdere risikoen.  

 

Skjermbilde 2021-02-02 kl. 14.34.22La oss ta brann i lokalene som et eksempel. Hvis du vurderer sannsynlighet for brann i dine lokaler som usannsynlig, vil det gå under den nederste raden for sannsynlighet i diagrammet og få tallfaktor 1. Dette fordi du har definert usannsynlig til å være 1 på skalaen for sannsynlighet under steg 1.

 

Når du vet det er usannsynlig, så må du vurdere hvilken konsekvens en eventuell brann ville hatt for dere. Da går det fra ufarlig til svært katastrofalt. Hvis du vurderer brann til å være svært katastrofalt, vil det havne i kolonnen helt til venstre og få tallfaktor 5. Da ender risikoen for brann opp med å få risikofaktor 5 (1x5). Dette gir en indikasjon på hvor høyt et sikkerhetstiltak for brann bør prioriteres. Jo høyere risikofaktor, desto høyere bør tiltaket prioriteres i handlingsplanen.  

 

Les også: Slik utformer du en HMS-handlingsplan for din bedrift

  

Steg 3: Ta med deg hendelsene du har vurdert inn i handlingsplanen 
Skjermbilde 2021-02-09 kl. 07.33.59

Når du har vurdert risikoen for de ulike hendelsene, skal du plassere de inn i handlingsplanen for å iverksette tiltak. Nå vil risikofaktoren for de ulike hendelsene komme godt med. De risikoelementene med høyest risikofaktor skal nå settes inn i en konkret handlingsplan. 

 

Nå har du en konkret og håndfast handlingsplan – da gjenstår det bare å utføre tiltakene i praksis. Da er du et skritt nærmere en sikrere arbeidsplass.

 

Last ned gratis infografikk:  10 tips til optimal arbeidsstilling

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev