Header
 
Grønn Jobb blogg
 
 
Tips og hjelp innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse.
Alle innlegg
Publisert 10.09.2020

Som HMS-rådgiver i bedriftshelsetjenesten, får jeg ofte spørsmål rundt emnet egenmelding fra både daglig ledere, verneombud og arbeidstakere.

Peter b&w - sirkel stort

Skrevet av Peter Sund | Verneingeniør og HMS-rådgiver

 

I henhold til Folketrygdloven, så har arbeidstaker en meldeplikt og en dokumentasjonsplikt ved fravær. I tillegg, så har arbeidsgiver en plikt til å føre statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom.

Jeg har dermed forsøkt å utarbeide litt informasjon rundt de vanligste spørsmålene.

 

Hva er en egenmelding?

Med egenmelding menes at arbeidstakeren melder fra til arbeidsgiveren om at vedkommende må være borte fra arbeidet på grunn av sykdom eller skade. Retten til å nytte egenmelding er et unntak fra kravet om å dokumentere sykefraværet med legeerklæring.

Etter Folketrygdloven § 8-23 annet ledd kan egenmelding til arbeidsgiver gis både skriftlig og muntlig.

 

Har man alltid rett til å benytte egenmelding?

Ikke alle arbeidstakere har rett til å nytte egenmelding. For å ha rett til å nytte egenmelding må arbeidstakeren har vært ansatt hos arbeidsgiveren i minst to måneder. Ansettelsestiden må være knyttet til en og samme arbeidsgiver.

Kortvarige arbeidsforhold som ved sesongarbeid, feriearbeid mv. faller dermed ofte utenfor.

Les også: Ferie-serie: Dette bør ledere vite om ferie

New call-to-action

Hva er lengden på egenmeldingsperioden?

En egenmelding kan benyttes i inntil tre kalenderdager om gangen. Det er viktig å være klar over at begrensningen på tre dager som hovedregel gjelder kalenderdager, og ikke tre arbeidsdager.

Dersom arbeidstaker benytter egenmelding på fredag og fortsatt er fraværende på mandag, kan arbeidsgiver dermed stille som vilkår for utbetaling av sykepenger at arbeidsuførheten dokumenteres med legeerklæring.

Dersom første egenmeldingsdag derimot er en mandag kan arbeidsgiver ikke stille krav om legeerklæring før påfølgende torsdag.

I forbindelse med ny IA-avtale oppfordres nå alle virksomheter til å vurdere bruk av utvidet egenmelding. Dette innebærer bruk av egenmelding opptil 8 kalenderdager, og i 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode. Det er heller ikke satt noen begrensninger i antall ganger man kan benytte egenmelding i året.

Les også: Få bedrifter vet at de nå er IA-virksomhet

Hvor mange dager kan arbeidstaker benytte egenmelding?

I prinsippet kan arbeidsgiver innføre ubegrenset antall egenmeldingsdager i løpet av en 12 måneders periode, så lenge fraværet holder seg innenfor arbeidsgiverperioden.

Lovverket har likevel lagt opp til en standard. Unntak er virksomheter som har blitt enig om utvidet egenmeldingsperiode i henhold til avtale om inkluderende arbeidsliv. 

Det er mest vanlig at virksomheter har følgende retningslinjer: 4 fraværstilfeller der hvert fraværstilfelle kan bestå av inntil tre kalenderdager – totalt inntil 12 kalenderdager

(fire perioder á tre dager).

Se også - Lederhjelp: lederens guide til oppfølging av sykemeldte

Egenmelding for hele eller halve dager?

Egenmelding kan kun brukes ved hele fraværsdager. Det betyr at en arbeidstaker som går hjem i løpet av en arbeidsdag pga. sykdom, ikke kan bruke egenmelding som dokumentasjon for de timene arbeidstaker var borte fra jobb denne dagen.

Arbeidsgiver kan i prinsippet trekke arbeidstaker i lønn for de timene arbeidstaker ikke er på arbeid. Jeg anbefaler likevel arbeidsgivere til ikke å trekke arbeidstaker i lønn i slike tilfeller, da det bør være en fordel for arbeidsgiver at den ansatte prøver å komme på jobb til tross for at vedkommende føler seg uvel i forkant av en arbeidsdag.

Det er også greit å nevne arbeidstaker ikke kan benytte egenmelding ved gradert sykmelding.

Egenmelding2 komp

Krav om egenerklæring ved bruk av egenmelding?

Egenmelding må ikke blandes sammen med krav om egenerklæring. En egenerklæring er en skriftlig bekreftelse som arbeidsgiver kan kreve fra arbeidstaker etter et fravær med muntlig egenmelding. Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker i egenerklæringen skriftlig bekrefter om fraværet skyldes f.eks egen sykdom eller barns sykdom og om sykefraværet er arbeidsrelatert. Egenerklæringen fungerer som dokumentasjon for antall sykefravær som arbeidstaker har hatt der hvor dette ikke foreligger ved skriftlig egenmelding.

Egenerklæring ved sykdom hos barn eller barnepasser kommer i tillegg. Du kan lese mer om fravær ved barns sykdom og omsorgspenger i § 9-6 i Folketrygdloven.

 

Mulig å miste retten til egenmelding?

Arbeidsgiver kan også nekte bruk av egenmelding hvis det er rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom. Da er arbeidsgiver pliktig til å gi arbeidstaker varsel om avgjørelsen, slik at vedkommende skal få anledning til å uttale deg om saken.


Når en arbeidstaker har mistet retten til bruk av egenmelding, skal arbeidsgiver vurdere saken på nytt etter seks måneder.

New call-to-action

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss:

Kontakt oss

Publisert 10.09.2020
Peter Sund
Peter Sund
HMS-rådgiver i Grønn Jobb

Relaterte innlegg

Slik får du på plass bedriftens internkontroll [Video]

I det systematiske HMS-arbeidet har du som leder ansvar for bedriftens internkontroll. I internkontrollen er det åtte punkter du må ha på plass. I dette videoinnlegget gir vi deg oppskriften på hva som må være med i internkontrollen – punkt for punkt.

Internkontroll: Dette bør leder kunne om HMS-arbeid

Når du er ny som leder, eller skal sette deg inn i HMS-arbeid for første gang, er det mange nye oppgaver å ta fatt på. Internkontroll er en av dem.

Spørsmål og svar om sykefraværsoppfølging: Dette bør leder vite

Vi får stadig inn spørsmål rundt sykefraværsoppfølging fra ledere. Når skal man følge opp? Kan ansatt nekte å delta i dialogmøte eller oppfølgingen? Hvilke krav stilles til oppfølgingsplanen? Få svarene på dette og mer her! 


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mail ikon.svg
Send oss en mail

post@gronnjobb.no

Telefon ikon.svg
Ring oss

+47 69 79 11 30