Alle innlegg

Førstehjelp – livsviktig kunnskap

av Linda Nilsen –bedriftssykepleier og HMS-rådgiver

En fersk undersøkelse Røde Kors har foretatt viser at kun 4 av 10 nordmenn tør å utføre livreddende førstehjelp i livstruende situasjoner. Folk er rett og slett redde for å gjøre vondt verre!

Samtidig svarer over halvparten at de har over 3 år gamle førstehjelpskunnskaper. Hele 8 av 10 svarer at de ønsker førstehjelpsopplæring om dette blir organisert ved arbeidsplassen. 

Kunnskap og ferdigheter innen livreddende førstehjelp er ferskvare. Det er viktig at denne kunnskapen oppfriskes regelmessig slik at vi både har kompetanse til, og tør, å hjelpe.

Linda portrett

Linda Nilsen –bedriftssykepleier og HMS-rådgiver

Livsviktig kunnskap om førstehjelp

La oss først se litt nærmere på hvorfor førstehjelp er livsviktig kunnskap for folk flest. 

Hjerte- og karsykdommer er ifølge Norsk Resuscitasjonsråd årsaken til om lag halvparten av alle dødsfall i Norge. Vi har hvert år om lag 3000 tilfeller av hjertestans på grunn av sykdommer i hjertet. De fleste tilfeller skjer med familie eller kolleger tilstede og som eneste førstehjelpere.

Hvis du starter hjerte-lungeredning i tide har pasienten dobbelt så stor sjanse for å overleve, og faren for hjerneskade blir mindre.

For hvert minutt som går før effektiv behandling begynner, reduseres sjansen for overlevelse med 7-12 prosent.  

Da er det viktig at kollegaen din på jobb har kunnskapen som kreves, og ikke nøler hvis ulykken først skulle være ute.

jente-på-kurs-i-hjerte-og-lungeredning

I tillegg til livreddende hjerte- og lungeredning, er generell kunnskap om førstehjelp ved blant annet bruddskader, brannskader, kutt/-sårskader og forgiftninger viktig for å minske skadeomfanget når uhellet først har inntruffet.

Les: Bedriftshelsetjeneste: omtrent alt du trenger å vite

Ulykker og dødsfall kunne vært unngått med bedre førstehjelp

Det er mange ulykker som kunne vært unngått med bedre systematisk HMS-arbeid, opplæring og førstehjelpskunnskaper. For eksempel registrerte Arbeidstilsynet 27 arbeidsskadedødsfall i 2017, hvorav de fleste av disse kunne vært unngått.

Bygg- og anleggsbransjen er den mest risikoutsatte bransjen i Norge, og fallulykker er den vanligste ulykkestypen.

Når det gjelder arbeidsulykker med langvarig fravær som konsekvens, forekommer det flest av disse i bransjene elektrisitet, vann og renovasjon. I 2016 ble det rapportert i alt 22 459 arbeidsulykker i Norge.

Flere av disse ulykkene og dødsfallene kunne vært unngått ved hjelp av tidlig og effektiv førstehjelp i tillegg til gode rutiner for HMS-opplæring av de ansatte.

flere-personer-utøver-førstehjelp-på-ulykkesstedet

Hvordan sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø: førstehjelp

Alle bedrifter er pålagt å ha en brannvernleder som vet hva som må gjøres når brannalarmen går. Det er imidlertid minst like viktig å ha systemer for å sikre akutt innsats dersom noen blir syke eller skadet på jobb.

Lovpålagt krav om å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Du skal som arbeidsgiver sørge for at arbeidsplassen er så trygg som mulig.

Altså, arbeidsgiver skal i henhold til forskrift om systematisk helse -miljø og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften), forebygge ulykker og helseskader i forbindelse med arbeidet.

For å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, skal arbeidsgiver i tråd med arbeidsmiljøloven, arbeidsplassforskriften og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning sørge for:

  • at førstehjelpsutstyr er tilgjengelig
  • at alle ansatte er kjent med hvor utstyret oppbevares
  • at alle ansatte er kjent med hvordan førstehjelp ytes

Tilpasse førstehjelpsutstyr

Som en del av dette arbeidet skal du som arbeidsgiver tilpasse utstyret på jobben. Hva vil det si?

Arbeidsgiveren har ansvaret for å tilpasse utstyret til hva slags arbeid som blir utført, størrelsen på arbeidsplassen, hvor arbeidet skjer og antall ansatte. Arbeidsgiver har også ansvaret for at førstehjelpsutstyret alltid er komplett.

Hva slags førstehjelpsutstyr det er fornuftig å skaffe, skal arbeidsgiveren vurdere ut ifra risikoforholdene i virksomheten. Arbeidsplasser med lang transporttid til medisinsk kyndig hjelp kan ha nytte av mer førstehjelpsutstyr enn andre.

Virksomheter spredt over større områder bør, i tillegg til fast plasserte førstehjelpsskap, ha lett transportable førstehjelpskrin med ulike typer bandasjer.

Det bør innredes førstehjelpsrom som er tilpasset bruk av bårer, hvis arbeidsplassen har en størrelse, arbeidsart og et risikobilde for ulykker som gjør dette nødvendig.

Førstehjelpsrommene skal være utstyrt med nødvendig førstehjelpsutstyr og en lett synlig førstehjelpsinstruks. Dersom arbeidstakerne kan utsettes for helseskadelig luft, skal det finnes hensiktsmessig og tilstrekkelig puste- og gjenopplivingsutstyr.

person-legge-bandasje-på-kne-og-utøver-førstehjelp

Arbeidsplassens førstehjelpere

På alle arbeidsplasser bør det alltid være førstehjelpere som får regelmessig opplæring, helst med 1–1,5 års mellomrom. De bør også få særlig instruksjon i førstehjelp om mer spesielle ulykker, helseskader og sykdommer som kan opptre på arbeidsplassen.

For eksempel, elektrikerbransjen er styrt av forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Denne forskriften stiller krav om årlig førstehjelpsopplæring og øvelse for elektrikere. Nødvendig førstehjelpsberedskap innebærer at de ansatte må gis årlig opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Hvis vi ser på forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, så skal eksempelvis disse virksomhetene ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende standard. Utstyret skal være forsvarlig plassert. Virksomhetens eier skal sørge for at alle ansatte er kjent med hvor utstyret oppbevares og hvordan førstehjelp ytes.

 

Oppsummert om førstehjelp

Hver bedrift og bransje har forskjellige behov.

Førstehjelp er livsviktig kunnskap som redder liv. Det er også noe som angår oss alle sammen. Husk å friske opp kunnskapen! Hvis noe skjer i dag, hadde du eller din kollega klart å trå til?

 

Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste har vi førstehjelpskurs tilpasset bedriftens behov, og farer som de ansatte kan utsettes for i arbeidet. Vi følger retningslinjer for førstehjelp og HLR fra Norsk Resuscitasjonsråd. Ta gjerne kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for din bedrift.

Ta en prat med oss

Linda C. Nilsen
Linda C. Nilsen
Linda C. Nilsen er bedriftssykepleier og HMS-rådgiver i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste.

Relaterte innlegg

Støy – påvirker det deg i hverdagen?

Lurer du på om støy påvirker din arbeidsplass? Som bedriftshelsetjeneste er vi ofte ute og gjennomfører kartleggingsbesøk og vernerunder på arbeidsplasser. I den forbindelse ser vi ofte på støyforholdene på arbeidsplassen. 

Spørsmål og svar | Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem

I dette blogginnlegget deler vi noen spørsmål og svar fra webinaret vi holdt, som hadde tema "Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem".

Bruk av egenmelding når arbeidstaker er fraværende grunnet egen sykdom

Som HMS-rådgiver i bedriftshelsetjenesten, får jeg ofte spørsmål rundt emnet egenmelding fra både daglig ledere, verneombud og arbeidstakere.