Alle innlegg

Må du tilby dine ansatte helsekontroll?

Av Ruben Blix –kvalitetskoordinator og bedriftssykepleier

Det er viktig at du som arbeidsgiver tar vare på de ansattes helse, slik at de ansatte er friske og raske, trives og ikke får sykefravær som kunne vært unngått. Det er også lovpålagt. Men hvordan tar du vare på de ansatte?

En av grepene du kan gjøre er å kartlegge helsen til de ansatte, og eventuelle sammenhenger mellom arbeidsplassen og helseplagene. Dette kan gjøres ved å utføre helsesjekker. Gjelder dette for deg, er helsesjekk noe du skal tilby dine ansatte?

Relevant lesning: Krav til målrettede helseundersøkelser

Ruben portrettRuben Blix –kvalitetskoordinator og bedriftssykepleier

For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

helseundersøkelse-ikoner

Hva forteller loven oss om helsekontroller?

Du har som arbeidsgiver et ansvar for å skaffe oversikt over, og vurdere, farebildet i virksomheten, for deretter å planlegge og iverksette tiltak som senker risikoene. Her vil helsesjekker bidra til å kartlegge arbeidstakernes helsetilstander og potensielle problemområder i bedriften.

I henhold til arbeidsmiljøloven § 3-1 skal man som arbeidsgiver:

  • 3-1 (c) Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen.
  • 3-1 (g) sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. bokstav c.

hva-forteller-loven-oss-om-helsekontroller

Og i §9-4 utdypes det rundt helsesjekker:

  • 9-4 Medisinske undersøkelser av arbeidssøkere og arbeidstakere

(1)          Arbeidsgiver kan bare kreve at medisinske undersøkelser skal foretas:

-              når det følger lov eller forskrift

-              ved stillinger som innebærer særlig risiko

-              når arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse

 

Behovet for helsekontroller er med andre ord knyttet tett opp mot risikobildet i virksomheten. Loven forteller oss også hvorvidt du som arbeidsgiver har et ansvar for å kreve medisinske undersøkelser, eller sørge for at tilbudet foreligger.

 

Risikoforhold og helseovervåkning

Som vi så i forrige avsnitt er risikoforholdene i bedriften sentralt for behovet til helseundersøkelse. Arbeidsmiljøloven forteller oss hvilket ansvar du som arbeidsgiver har overfor dine ansatte –både til å kartlegge arbeidsmiljøet og dine ansattes helse.

Det er ikke bare arbeidsmiljøloven som forteller oss hvilke krav som foreligger til helseundersøkelser. En nærmere utdypning om risikoforhold og krav til helseovervåkning finner vi i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap. 14 (krav til helseovervåkning).

mann-i-verneutstyr-håndterer-kjemikalier

Når risikoforholdene tilsier det, skal arbeidsgiver sørge for fullgod helseovervåkning. Egnet helseundersøkelse av arbeidstakere skal alltid gjennomføres i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid når arbeidstakerne utsettes for:

-              farlige kjemikalier, jf. kapittel 3

-              støv med asbestfiber, jf. kapittel 4

-              biologiske faktorer, jf. kapittel 6

-              støy eller mekaniske vibrasjoner, jf. kapittel 14

-              ioniserende stråling, jf. kapittel 15

-              elektromagnetiske felt, jf. kapittel 16

-              kunstig optisk stråling, jf. kapittel 16

-              arbeid under vann eller økt omgivende trykk, jf. kapittel 26

-              gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid, jf. kapittel 27

 

Konklusjon – må du tilby dine ansatte helsekontroll?

Du må tilby helseundersøkelse til dine ansatte ved bedriftshelsetjenesten eller hos lege med riktig kompetanse, der hvor risikoforholdene i virksomheten tilsier dette. For å kunne avgjøre dette må det foretas en risikovurdering. Det skal alltid tilbys helseundersøkelse dersom de arbeidstakerne utsettes for eksponering i forhold til punktene i kap. 14 (§14-1) i forskrift om utførelse av arbeid.

 

Les mer: Hvordan utføres en helsekontroll i bedrift?

Ruben Blix
Ruben Blix
Ruben Blix er kvalitetskoordinator og bedriftssykepleier i Grønn Jobb BHT.

Relaterte innlegg

Støy – påvirker det deg i hverdagen?

Lurer du på om støy påvirker din arbeidsplass? Som bedriftshelsetjeneste er vi ofte ute og gjennomfører kartleggingsbesøk og vernerunder på arbeidsplasser. I den forbindelse ser vi ofte på støyforholdene på arbeidsplassen. 

Spørsmål og svar | Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem

I dette blogginnlegget deler vi noen spørsmål og svar fra webinaret vi holdt, som hadde tema "Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem".

Bruk av egenmelding når arbeidstaker er fraværende grunnet egen sykdom

Som HMS-rådgiver i bedriftshelsetjenesten, får jeg ofte spørsmål rundt emnet egenmelding fra både daglig ledere, verneombud og arbeidstakere.