Alle innlegg

Arbeidstilsynets prioriterte aktiviteter i 2018

Har du fått med deg Arbeidstilsynets nasjonale satsinger?

Arbeidstilsynet har meldt sine satsingsområder for 2018. Mot disse bransjene vil det bli utført flere tilsyn og gjort flere tiltak. Her finner du en kjapp oversikt over hvilke bransjer som blir prioritert, og en lenger oppsummert oversikt med hvorfor og hvordan.

Les mer om tilsyn på våre temasider for HMS

Hva blir prioritert?

Arbeidstilsynets liste over prioriterte næringer for 2018 består av følgende:

 • bygg og anlegg
 • industri
 • transport
 • overnatting og servering
 • helse og sosial
 • renhold
 • jordbruk og skogbruk
 • akvakultur og dykking

I tillegg fremhever Arbeidstilsynet at deres innsats mot arbeidslivskriminalitet har økt jevnlig i omfang de siste årene, og kommer til å øke ytterligere i omfang i 2018. Særlig i de prioriterte bransjene.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at arbeidsmiljøloven blir overholdt, og skal jobbe for et seriøst, trygt og fleksibelt arbeidsliv. Vi formidler også kunnskap om arbeidsforhold, arbeidsmiljø, arbeidshelse og sikkerhet.

- Arbeidstilsynet

 Videre kan du lese våre oppsummeringer av Arbeidstilsynets begrunnelser og tiltak for de prioriterte næringene.

Arbeidstilsynet prioteringer - 2000

#1 - Bygg og anlegg

Hvorfor: Antall sysselsatte har økt hvert år siden nedgangen som kom med finanskrisen, og hovedsakelig i gruppene innvandrere og arbeidere på kortidsopphold. 

Med rundt 227 000 sysselsatte er bygg og anlegg en stor og viktig næring. Det er også en av næringene med flest rapporterte arbeidsulykker og dødsfall fra arbeidsskader. Bransjen har av sin natur mange HMS-utfordringer. Mange små bedrifter, behov for spesialisert kunnskap, bruk av underentreprenører og anbudskonkurranser for å nevne noen. I tillegg er de fleste byggeplasser midlertidige og prosjektbaserte, noe som fører med seg ekstra utfordringer til å føre et godt HMS-arbeid. Bransjen er også preget av sosial dumping. Med bakgrunn i dette skriver Arbeidstilsynet at de fortsetter å prioritere forebyggende innsats i bygg- og anleggsnæringen i 2018/2019.

Les: Hva er sosial dumping?

Hva gjør Arbeidstilsynet: Arbeidstilsynet melder at svært mange av tilsynene er uanmeldte.

Det blir rettet en innsats mot hele bygg- og anleggsnæringen i perioden, med særlig fokus på arbeidsgiver og arbeidstakere  i følgende næringsgrupper:

 • Oppføring av bygninger
 • Anleggsvirksomhet
 • Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

I tillegg til tilsyn og veiledningsaktiviteter mot

 • Offentlige og private byggherrer
 • Bemanningsforetak

 

#2 - Industri

Hvorfor: Industrinæringen har stor variasjon i arbeidet, eksponering mot arbeidsmiljø og helseplager relatert til arbeidet. Det er en sammensatt næring med mange undernæringer. Dette er en av næringene som Arbeidstilsynet kommer til å sette inn mest ressurser i 2018/2019, skriver de.

Personer som arbeider i industrien er meget utsatt for støy, kjemikalier, ulykker og sosial dumping, for å nevne noe.

Hva gjør Arbeidstilsynet: Arbeidstilsynet skriver at de har valgt å gå bredt ut i industrien. Det vil bli gjennomført både varslede og uanmeldte tilsyn og veiledningsaktiviteter.

 

#3 - Transport

Hvorfor:  Arbeidstilsynet skriver blant annet at sykefraværet ligger på et mye høyere nivå sammenlignet med andre bransjer.

«Transportnæringen er blant de næringsgruppene med flest antall arbeidsulykker med langvarig fravær pr. 1000 sysselsatte, og flest antall arbeidsskadedødsfall.»

I tillegg er uforsvarlig arbeidstid og sosial dumping grunner til  at transportnæringen blir prioritert.

Hva gjør Arbeidstilsynet:  Arbeidstilsynet kommer blant annet til å gjennomføre veiledning og tilsyn for å øke kunnskap hos ledere og ansatte. I løpet av 2018 kommer de til å gjennomføre omtrent 500 tilsyn innenfor godstransport på vei og persontransport med turbuss.

Gjennom kontroll, både alene og i samarbeid med andre etater, skal Arbeidstilsynet gjøre det vanskeligere å operere på tvers av arbeidsmiljøloven.

Det er først og fremst 3 former for tilsyn:

 • Tilsyn langs vei
 • Tilsyn hos transportør
 • Tilsyn hos oppdragsgiver

 

#4 - Overnatting og servering

Hvorfor: Arbeidstilsynet påpeker at overnattings- og serveringsbransjen er en av de mest risikoutsatte bransjene. Derfor fortsetter satsingen på denne næringen.

Mange små virksomheter, høy turnover, høy andel unge og utenlandske aktører bidrar til manglende kunnskap om lover og regler. Arbeidstakere som er utsatt for lange dager, helgejobbing, trakassering og ensformig arbeid er bare noen av grunnene som blir nevnt. Bransjen er også utsatt for mye useriøsitet og arbeidslivskriminalitet.

Hva gjør Arbeidstilsynet: Omtrent 700 tilsyn skal blir gjennomført i 2018, melder Arbeidstilsynet.

Det vil bli gjort tilsyn med fokus på allmenngjøring av lønn for å sjekke om arbeidsgivere følger nye regelverk. Det kommer også uanmeldte tilsyn for å sjekke det generelle arbeidsmiljøet. Det kommer også tilsyn sentralt, for å besøke ledelsen.

 

#5 - Helse og sosial

Hvorfor: Helse og sosial har et særlig høyt sykefravær. Helseplager som muskel- og skjelettplager, psykiske plager, fysisk og psykisk utmattelse forekommer hyppig. Arbeidere i denne sektoren har også høyest legemeldt sykefravær på 17 dager eller mer, skriver Arbeidstilsynet. Med rundt 540 000 sysselsatte i 2016 er dette en risikoutsatt næring som angår veldig mange.

Hva gjør Arbeidstilsynet: Arbeidstilsynet skriver at de blant annet kommer til å ha tilsyn og veiledning med særskilt fokus på forebygging av vold og trusler, ambulansetjenesten og kommunale akutte døgnenheter.

 

#6 - Renhold

Hvorfor: Renholdsbransjen har vært prioritert i perioden som har vært, fra 2013-2017. Arbeidstilsynet vil fortsette å prioritere renholdbransjen også i 2018/2019. Dette er blant annet knyttet til store utfordringer innen lønns- og arbeidsvilkår, arbeidstid og HMS-standarder.

Hva gjør Arbeidstilsynet: Innsatsen blir rettet mot renholdsvirksomheter og bedrifter som kjøper tjenester innen renhold. Det blir lagt stor vekt på veiledning under tilsynene.

 

#7 - Jordbruk og skogbruk

Hvorfor: Jord- og skogbruk er en ulykkesbelastet næring. I lang tid har det vært den mest belastede næringen i Norge når det kommer til ulykker. Arbeidstilsynet skriver at yrkesgruppen er spesielt utsatt for luftveislidelser og muskel- og skjelettplager. Utenlandske arbeidere får ofte dårlige vilkår i deler av jordbruket.

Hva gjør Arbeidstilsynet: Det vil bli prioritert tilsyn og veiledning siktet mot husdyrbruk, svin- og fjørfeprodusenter, kornprodusenter, avløserlag, bærdyrkere, produksjon av frilandsgrønnsaker og frukt, skogbruksvirksomheter. 

Det er også aktuelle temaer for tilsyn. Disse er ulykker, luftveisplager, muskel- og skjelettplager, alenearbeid og psykisk helse, og utenlandsk arbeidskraft, skriver Arbeidstilsynet.

 

#8 - Akvakultur og dykking

Hvorfor: Akvakulturnæringen har et av Norges risikable yrker, skriver Arbeidstilsynet, og påpeker at det ifølge SINTEF kun er fiskere som har et farligere yrke. Både når det gjelder skader eller dødsfall på jobb.

Arbeidsdykking har mange ulykker, og flere med alvorlige utfall, skriver Arbeidstilsynet. Det er et svært risikofylt yrke. En ser mange mangler i HMS-arbeidet, slik som uklare ansvarsroller eller mangelfullt utstyr.

Hva gjør Arbeidstilsynet: Det vil være et stort fokus på veiledning og tilsyn blir et viktig virkemiddel:

Tilsyn vil være vårt viktigste virkemiddel i akvakulturnæringen i 2018 og 2019. Vi skal også bidra med å spre kunnskap om helseskadelig eksponering og forebygging, og vil ha stort fokus på veiledning.

Også i dykkebransjen er det fokus på veiledning, formidling av kunnskap, samarbeid med andre og tilsyn:

Arbeidstilsynet vil gjennomføre tilsyn i de virksomheter som etter konkrete risikovurderinger er nødvendig å kontrollere, samt virksomheter som ikke tidligere har hatt tilsyn. Tilsynene vil være både uanmeldte og meldte.

Vil du lese mer om aktivitetene i sin helhet kan du gjøre dette på Arbeidstilsynets hjemmesider, eller følge linkene du finner i kildelisten.

 

 

Kilder: 

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/prioriterte-aktiviteter-for-2018/
https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/prioriterte-aktiviteter/aktiviteter-2018/bygge--og-anleggsnaringen/
https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/prioriterte-aktiviteter/aktiviteter-2018/industrinaringen/
https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/prioriterte-aktiviteter/aktiviteter-2018/transport/
https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/prioriterte-aktiviteter/aktiviteter-2018/overnattings-og-serveringsbransjen/
https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/prioriterte-aktiviteter/aktiviteter-2018/helse-og-sosial/
https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/prioriterte-aktiviteter/aktiviteter-2018/renhold/
https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/prioriterte-aktiviteter/aktiviteter-2018/jordbruk-og-skogbruk/

https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/prioriterte-aktiviteter/aktiviteter-2018/akvakultur/
https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/prioriterte-aktiviteter/aktiviteter-2018/dykking/


Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Støy – påvirker det deg i hverdagen?

Lurer du på om støy påvirker din arbeidsplass? Som bedriftshelsetjeneste er vi ofte ute og gjennomfører kartleggingsbesøk og vernerunder på arbeidsplasser. I den forbindelse ser vi ofte på støyforholdene på arbeidsplassen. 

Spørsmål og svar | Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem

I dette blogginnlegget deler vi noen spørsmål og svar fra webinaret vi holdt, som hadde tema "Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem".

Bruk av egenmelding når arbeidstaker er fraværende grunnet egen sykdom

Som HMS-rådgiver i bedriftshelsetjenesten, får jeg ofte spørsmål rundt emnet egenmelding fra både daglig ledere, verneombud og arbeidstakere.